•  

   

   

   

  Nätmagasinet Livskraft

 • Livskraft & Sorgetraditioner

  Redaktionen berättar

   

  Här speglar vi livskraft och sorgetraditioner, reportage om ceremonier och begravningskulturer.

   

  Våra gästskribenter delar med sig av egna reflektioner. Det kan vara bilder, sånger, dikter, tankar och berättelser, eller bara tips och förslag på vad man gör när man står inför livet och döden.

 • Artiklar att läsa

  Barnen, nyheterna och vårt ansvar BARNEN HÖR ALLT DU HÖR När du själv inget vet. Då radion...
  Livskraft,ceremonier,Sorgetraditioner
  - Sara Olsson - Jag tänker ofta på min pappa Jag minns så väl hans sista alla helgons afton ...
  ceremonier,musik,begravning
  - Sanja Streuli - Välja sång med hjärtat När man väljer sång till begravning ska man välja...
  ceremonier,Sorgetraditioner,begravning,begravningskulturer
  - Birgitta Sundin - En sån märklig, men fantastisk känsla En sån märklig, men fantastisk k...
  Sorgetraditioner,musik
  - Sofia Joons - Riktigt bra begravningar slutar med ett ackord i dur - När man byter land l...
  - Eva Kunda Neidek - Clowner utan gränser i Freetown, Sierra Leone - Ser ni ballongen? - Yes!...
  ceremonier,Livskraft,begravning
  - Kire Malmberg Sagergrim -​ Jag följer i spåren efter min bästa. Vi har inte planerat...
  - Sarah Vegna - Fika med Kotten. När min son var sex år dog Kanonen. Hon hette så, hans ...
  Livskraft,Naturen,barn
  - Malin Skinnar - Barnen och allas huvuden - skogen finns När du själv inget vet. Då radion...
  More Posts
 • Ett nätmagasin om livskraft och sorgetraditioner, tro och tröst, hopp och historia, visioner och verklighet , natur och vandring för kropp och själ. Dessutom byggs en minneskalender med läsarbidrag för fridfulla platser.

 • Folklivsskildrare

  Handens rörelse styr hur vi gör saker

  Alla är vi födda i en mänsklig kropp. Handen styr rörelsen och skapar mönster. Rösten styr ljudet som kommer ur oss i tal och sång. Kroppen styr hur vi rör oss över marken i rörelse. Vi känner alla och vi måste ha mat, vatten och tak över våra huvuden. Resten är bara olika yttringar för hur vi ska få dagen att gå ihop med evigheten.

  Livskraft

  Vårt berättande handlar om livskraft

  Vi vill berätta om livskraften som finns i skeden i livet som är svåra. Vårt berättande sker genom folklivsskildringar - i Sverige, i världen, i nutid, i historisk tid. Vi berättar också genom andra, som vill delge sina erfarenheter. Våra gästskribenter kan dyka upp någon gång ibland eller så finns dom med oss under längre tid.

  Delta och lyssna

  Berättelserna uppstår i möten med andra människor

  Genom Världens Minsta Kulturhus, kan vi möta människor i hela Europa - och bortom. Sitta tillsammans med gummor i sjalett och sjunga med dom. Tala med dom. Lyssna till dom. Berättelserna speglar den förståelse som uppstår i själva mötet med någon som berättar om sitt liv.

  Digital kommunikation

  Mobilitet, förankring och digitala medier

  Digitala tekniker är en del av det vardagliga livet. För att känna sig som människa måste man ha kontakt med och kommunicera med andra människor. Genom historien har vi människor skapat och utvecklat tekniker för att känna att vi är en del av ett sammanhang. I vårt moderna och turbulenta samhälle menar vi att vår roll som digitala berättare har en given plats. Vi berättar av egen kraft, men arbetar också som influencers med content marketing.

  Obunden

  Religiöst och politiskt obunden

  Allt som förmedlas och berättas här handlar inte om att särskilt förespråka någon avsändare. Istället handlar vårt berättande om att visa upp och försöka förstå människors behov av att uttrycka sig, individuellt såväl som i grupp. Det som många kallar för kultur. Vi fascineras av hur uttryck kan kännas unika, men i själva verket är gemensamma och kopplar samman människor både i tid och rum.

All Posts
×
×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535